Multi-cieľová liečba kurkumínom = Optimálna kontrola artritídy /zápalu kĺbov
 
Vedecké poznanie molekulárnych účinkov kurkumínu viedli v poslednom období k aplikácii tejto prírodnej látky pri liečbe reumatiodnej artritídy a osteoartritídy. Hlavná účinná zložka kurkumy – kurkumín účinne potláča aktivitu signálnych molekúl buniek na viacerých úrovniach, výsledkom čoho je znížená tvorba zápalových látok a zamedzenie zápalového poškodzovania kĺbov.

Potláčanie imunitných zápalových reakcií na viacerých úrovniach by malo logicky vyúsťovať k súčasnému celkovému zníženiu imunity voči infekciám a tým limitovať liečebné použitie. Prekvapivo však kurkuminoidy nevedú k zníženiu odolnosti voči infekciám ako iné monoklonálne, špecificky cielené protizápalové látky, ale naopak u ľudí s opakujúcimi sa infekciami zvyšujú počet funkčných buniek imunitného systému.
 

Kurkumín v liečbe artritídy pôsobí na viacerých úrovniach súčasne:

* tlmí antigénovo špecifickú zápalovú reakciu, čo znamená že blokuje výlučne škodlivú nadmernú zápalovú reakciu, kým funkcia imunity voči infekciám zostáva zachovaná
* blokuje viaceré signálne molekuly (interleukíny) ktoré zosilňujú bolestivý zápal kĺbov
* blokuje zápalový účinok interleukínu IL-1-beta významne prispievajúceho k devastácii chrupavky a bolestivosti kĺbov pri reumatoidnej artritíde
* potláča tvorbu matrix metalloproteináz, deštruktívnych enzýmov ktoré odbúravajú chrupavku
* je silným inhibítorom migračných faktorov ktoré sú považované za dôležité súčasti rozvoja reumatoidnej artritídy
* deaktivuje enzým kolagenáza, spôsobujúci poškodenie chrupavky
* novo objavený cytokín nazvaný interleukín 18 (IL-18) môže tiež zohrávať úlohu v rozvoji reumatoidnej artritídy tým že aktivuje vaskulárny endoteliálny rastový faktor (VEGF), faktor zabezpečujúci rast ciev a stenčenie kĺbnych membrán. Kurkumín tlmí účinky IL-18 na VEGF, tým redukuje angiogenézu (tvorbu ciev) a zároveň napomáha k zachovaniu zdravých kĺbnych membrán.
 
Zdroj: J.Goepp,MD: Successful RA Intervention with high-potency curcumin;Life extension magazine, March 2010
 

Kurkuma v liečbe zápalu kĺbov – artritídy
 
Pro-zápalové cytokíny, akými sú interleukín-1β (IL-1β) a tumor nekrotizujúci faktor-α TNF-α zohrávajú kľúčovú úlohu v rozvoji osteoartrózy – zápalu kĺbov (OA). Protizápalové látky schopné potláčať tvorbu týchto katabolicky pôsobiacich cytokínov môžu mať terapeutický potenciál využiteľný v liečbe OA a rady ďalších kĺbnych porúch. Cieľom klinickej štúdie publikovanej v vedeckom časopise Biochemical Pharmacology, z roku 2007 bolo skúmať účinky kurkumínu (diferuloylmetánu), ako farmakologicky bezpečnej fytochemickej látky so silnými protizápalovými účinkami ovplyvňujúcimi IL-1β a TNF-α signálne dráhy v chondrocytoch (bunkách kĺbnej chrupavky) u ľudí. Účinky kurkumínu boli študované na izolovaných kultúrach ľudských chondrocytov vystavených 72 hodinovému pôsobeniu zápalových cytokínov: IL-1β a TNF-α.
 
Aktivita enzýmov cyklo-oxygenáza-2 (COX-2) a matrix metaloproteináza-9 (MMP-9) bola sledovaná metódou Westwrn Immunoblott. Účinky kurkumínu na aktiváciu, fosforyláciu a jadrovú translokáciu proteínov NF-κB boli stanovené metodikou western immunoblott a imunofluorescenčnou analýzou. Liečebné použitie kurkumínu na chondrocyty potlačilo IL-1β-indkovanú NF-κB aktiváciu a p-65 nukleárnu translokáciu. Rovnako kurkumín potláčal účinky prozápalového TNF-α.

Tieto výsledky ukazujú, že kurkumín má významný výživový potenciál ako prirodzene sa vyskytujúca protizápalová látka použiteľná v liečbe osteoartritídy mechanizmom potlačenia NF-κB sprostredkovaných IL-1β/TNF-α katabolických signálných dráh v chondrocytoch (bunkách kĺbnej chrupavky).
 
Zdroj: Mehdi S. et al.: Suppression of NF-κB activation by curcumin leads to inhibition of expression of cyclo-oxygenase-2 and matrix metalloproteinase-9 in human articular chondrocytes: Implications for the treatment of osteoarthritis; Biochemical Pharmacology, Vol.73, May 2007.
 
 
Aromatické silice kurkumy – účinné blokátory zápalu posilňujúce účinky kurkuminoidov
 
Aromatické prchavé silice zo skupiny seskviterpénov obsiahnuté v kurkume prispievajú k protizápalovým účinkom kurkuminoidov. Hlavnou zložkou éterických olejov je turmerón, tvoriaci 60% obsahu silíc. V experimentálnych pokusoch na zvieratách izolované prchavé silice kurkumy vykázali dokonca vyšší protizápalový účinok ako samostatne podávané kurkuminoidy.

Zdroj: Lantz R.C, et al., Phytomedicine, 2005:12: pp 445-452.
 
Praktický význam uvedených zistení spočíva v tom že podávanie izolovaných extraktov kurkuminoidov v kapsliach výživových doplnkov neprináša adekvátne zvýšenie ich účinnosti úmerné dosiahnutej zvýšenej dávke kurkuminoidov.
Kapsle obvykle obsahujú 95% extrakt kurkuminoidov pod názvom kurkuminoid – komplex, skladajúci sa z 3 prirodzených kurkuminoidov pochádzajúcich z podzemku: kurkumínu, demetoxykurkumínu a bis-demetoxykurkumínu. Uvedené látky sa z dôvodu podobných fyzikálno-chemických vlastností extrahujú súčasne.
 
Dôvodom nedosiahnutia adekvátnej účinnosti extraktov, teda koncentrátov kurkuminoidov zodpovedajúcej ich zvýšenej dávke sú chýbajúce éterické olejové zložky – seskviterpény, ktoré sa pri extrakcii oddeľujú. Mnohé vedecké práce potvrdzujú že seskviterpény spolupôsobia proti zápalu a tým potencujú účinky kurkuminoidov.
Výroba technologicky a finančne náročnejších extraktov opäť nestačí prekonať účinky pôvodného prirodzeného nutraceutika – kurkumového prášku.
 
 
Porovnanie kurkumínu s nesteriodnými antireumatikami
 
V rozsiahlejšej klinickej dvojito-zaslepenej štúdii bola porovnaná účinnosť kurkumínu s bežne používaným nesteroidným antireumatikom (NSA) diklofenakom. 45 pacientov s miernou až stredne ťažkou reumatoidnou artritídou bolo rozdelených do 3 skupín. Prvá podskupina dostávala 2-krát denne 500mg kurkumínu, druhá 500mg kurkumínu a 50mg diklofenaku denne, tretia 50mg diklofenaku denne. Výsledky boli hodnotené počas 8 týždňového podávania.

Najväčší ústup ochorenia bol zaznamenaný u pacientov liečených výlučne kurkumínom. Skupina liečená výlučne diklofenakom zaznamenala najnižší ústup prejavov ochorenia! Podobne v skupine so samotným kurkumínom sa zaznamenal najvyšší pokles C-reaktívneho proteínu a antistreptolyzínu O (ASO), biochemických ukazovateľov zápalových procesov.
 
Zdroj: Chandran B.et al.:A multicentre, randomized, controlled human clinical study to assess the efficacy and safety of biocurcumax compared to diclofenac sodium in the management of active rheumatoid arthritis;Kerala, India: Arjuna Natural Extracts Limited; 2009.
 
 
Aj keď pôvod a príčiny vzniku reumatoidnej artritídy zostávajú len čiastočne objasnené, mechanizmus chronického zápalu tkanív je preskúmaný až na genetickú úroveň bunky. Súčasný trend aplikovanej („mainstream“) medicíny je zameraný predovšetkým na vysoko ziskové originálne syntetické lieky často zamerané špecificky na jeden cieľ s obmedzenou účinnosťou sprevádzanou množstvom neželateľných, vedľajších účinkov. Nežiadúce účinky sú v mnohých prípadoch potenciálne život ohrozujúce, napríklad závažný útlm imunity spojený s rizikom ťažkých infekcií alebo rôznych typov rakoviny.
 
Nový trend v medicíne otvára možnosti využitia bezpečných liekov prírodného pôvodu s účinnosťou zameranou súčasne na viac cieľov, takzvaných „multi-target drugs“. V kaskáde zápalových mechanizmov reumatoidnej artritídy má použitie viac-cieľových látok prírodného pôvodu, príkladom ktorých je kurkumín značné klinické výhody využiteľné ako komplementárna liečba zvyšujúca úspešnosť liečby s minimalizáciou nežiadúcich účinkov.
 
…. Pokroky vo vedeckom poznaní molekulárnych mechanizmov viedli
k liečebnej aplikácii kurkumínu pri reumatoidnej artritíde.

 

RA joints