Gurmar – Gymnema sylvestre
 
synonimá: Gurmarbooti, Periploca of the woods, Meshasringi, Gymnema
V jazyku Hindi Gurmar znamená "ničiteľ cukru“
 
 
História použitia Gurmaru
 
Gurmar sa používa v tradičnej Indickej medicíne v liečbe cukrovky viac ako 2000 rokov. Hlavné liečebné použitie rastliny v regióne Indie je pri začínajúcej cukrovke, kedy je čiastočne znížená schopnosť pankreasu vytvárať inzulín (diabetes nezávislý od inzulínu). Hypoglykemický účinok listov Gurmaru bol prvý krát zdokumentovaný koncom 20. rokov minulého storočia.
 
Obsahové látky
 
Väčšinu biologicky aktívnych látok tvorí 10 druhov triterpénových saponínov oleanánového typu známych pod názvom kyselina gymnemová. Kvantitatívnou analýzou rastlín pochádzajúcich z Indie sa zistil celkový obsah kyseliny gymnemovej v rozmedzí 3,9 až 4,6%.

Gurmar v menšom množstve obsahuje tiež flavóny, antrachinóny, fytín, kvercitol, lupeol, stigmasterol.
 
Zdroj: Yokota, T. et al.: Quantitative analysis of gymnemic acids by high performance liquid chromatography. J. Jpn Soc. Food Sci. Technol., (1994)41: 202–205.
Na liečebné účely sa využívajú listy.
 
Liečivé účinky
 
Gurmar sa účinkami zaraďuje do skupiny stomachík, liekov podporujúcich funkcie trávenia a metabolizmu a hepatoprotektív, liekov podporujúcich a ochraňujúcich funkciu pečene.

Gurmar vykázal v experimentálnych štúdiách na zvieratách a klinických štúdiách u ľudí antidiabetické účinky – znižuje hladiny krvného cukru a stimuluje činnosť pankreasu, znižuje inzulínovú rezistenciu, hepatoprotektívne účinky – ochraňuje a obnovuje funkciu pečene, hypolipidemické účinky – znižuje hladiny cholesterolu a tukov a antisklerotické účinky – podporujúce ochranu cievnej steny pred oxidatívnym poškodením a usadzovaním aterosklerotických plátov.
 
 
Gurmar – prírodné antidiabetikum
 
Gurmmar pôsobí pri poruchách metabolizmu cukrov kombináciou viacerých mechanizmov. Stimuluje tvorbu inzulínu, regeneruje beta-bunky pankreasu a zároveň zvyšuje aktivitu enzýmov zúčastnených na vychytávaní glukózy.
 
Obnova beta-buniek pankreasu
 
Experiment na zvieratách potvrdil schopnosť extraktu z Gurmaru zdvojnásobiť počet zoskupení pankreatických buniek produkujúcich inzulín. Celkovo môže Gurmar zlepšovať funkciu pankreasu.
Zdroj:J.Ethnopharmacol,30(1990):265-279.
 
Zvýšenie tvorby inzulínu
 
Experiment na izolovaných tkanivách pankreasu uskutočnený na Kráľovskej univerzite v Londýne v roku 2005 ukázal, že vodný extrakt Gurmaru spôsobil vratné zvýšenie koncentrácie kalcia v bunkách a stimuloval vylučovanie inzulínu beta-bunkami pankreasu. Na základe experimentu sa odporúča vykonať ďalší výskum liečebného použitia látok z Gurmaru v stimulácii tvorby inzulínu u ľudí s diabetes nezávislým od inzulínu.

Zdroj: H.Asare-Anane at al., Stimulation of insulin secretion by an aqueous extract of Gymnema sylvestre: role of intracellular calcium; Endocrine Abstracts (2005)10,DP1.
 
 
Diabetes typu 1
 
V placebom kontrolovanej štúdii bol podávaný štandardizovaný extrakt Gurmaru 27 pacientom s diabetes závislým od inzulínu (1.typu) v dennej dávke 400mg počas 6 až 30 mesiacov. Ďaľších 37 pacientov v kontrolnej skupine pokračovalo v monoterapii inzulínom, bez podávania extraktu, táto skupina bola sledovaná v období 10 až 12 mesiacov. Výsledky: v skupine liečenej extraktom z Gurmaru klesla spotreba inzulínu približne na polovicu, hladina glukózy klesla z 232 mg/dL na 152 mg/dL, štatisticky významne klesla tiež koncentrácia glykozilovaného hemoglobínu (HbA1c) po 6 mesiacoch v porovnaní s kontrolnou skupinou. V kontrolnej skupine bez podávania extraktu z Gurmaru nebol zaznamenaný pokles hladiny cukru alebo pokles spotreby inzulínu.

Zdroj: Shanmugasundaram E.R. et al.:Use of Gymnema sylvestre leaf in the control of blood glucose in insulin-dependent diabetes mellitus.J.Ethnopharmacol.1990;30:281-294.
 
Diabetes typu 2
 
22 pacientom s diabetes 2. typu (nezávislý od inzulínu) bolo podávané 400mg štandardizovaného extraktu z listov Gurmaru po dobu 18 až 20 mesiacov ako súčasť ich liečby perorálnymi antidiabetikami. Táto skupina pacientov zaznamenala významné zníženie hladiny cukru, glykozilovaného hemoglobínu (HbA1c) a zvýšenie tvorby inzulínu. Dávkovanie liekov bolo znížené a u 5 pacientov sa mohlo úplne ukončiť podávanie perorálnych antidiabetík.

Zdroj: Baskaran K. et al.: Antidiabetic effect of a leaf extract Gymnema sylvestre in non-insulin-dependent diabetes mellitus patients.J Ethnopharmacol 1990;30:295-305.
 
 
Listy Gurmaru zvyšujú hladinu inzulínu skúmanú na zdravých dobrovoľníkoch. Ďaľšími účinkami bolo zníženie sérového cholesterolu a triglyceridov. Pri jednej z obsahových látok, gurmarínu bola zistená schopnosť dočasne blokovať vnímanie sladkej chute.
 
Výhodou Gurmaru je mierny, prirodzený hypoglikemický účinok, odlišný od súčasných syntetických liekov, derivátov sulfonylmočoviny, ktoré sa vyznačujú rapídnym nástupom účinku.
 
 
Dávkovanie
 
Klinické štúdie uskutočnené v Indii podávali dennú dávku 400 až 600 mg štandardizovaného extraktu z listov Gurmaru obsahujúceho 24% kyseliny gymnemovej. Prepočítané na čistú kyselinu Gymnemovú bola veľkosť dennej dávky 96 až 144 mg.
 
 
1 porcia čaju pripravená z 1,5g  sušených listov obsahuje priemerne  66mg kyseliny Gymnemovej. 
 
Odporúčaná liečebná  denná dávka zodpovedá dvom šálkam  obsahujúcim spolu 132 mg kyseliny Gymnemovej.
 

Tradičná Indická medicína odporúča podávať 2 až 4g prášku zo sušených listov Gurmaru denne.
 
Zo štúdií nie je zrejmé či existuje benefit delenia užívania do viacerých denných dávok. Nakoľko však Gurmar reguluje hladiny cukru, odporúča sa rozdelenie užívania do 2 až 3 denných dávok podobne ako pri hypoglykemikách.
 

Nástup účinku je na rozdiel od iných rastlinných liekov pomalý, prvé badateľné zlepšenie nastáva obvykle po 3 až 4 týždňoch užívania, pre rozvinutie liečebného účinku sa odporúča sa užívať minimálne počas 6 mesiacov Pri nastupujúcej forme cukrovky u dospelých zaznamenali maximálne liečebné úspechy obvykle po dlhodobom podávaní v období 18 až 20 mesiacov.
 
Gurmar, tradičný Indický čaj na liečbu cukrovky si môžete objednať v sekcii Gurmar čaj.
 
Prípadné použitie Gurmaru konzultujte so svojim lekárom.
 
Zdroj: preklady zahraničných stránok, experimentálne a klinické štúdie