OraMAF klinické skúsenosti

 

 

Pacient č.1

56-ročná pacientka s recidivujúcimi zápalmi močových a dýchacích ciest /viac ako 5x ročne/ a s recidivujúcimi herpetickými infekciami (ústa, nos) – 4x za posledné 4 mesiace. Užívala OraMAF 3 mesiace a klinicky od 2. mesiaca užívania je bez ťažkostí, nemala žiadne infekcie, žiaden herpes a registrovala výrazný ústup pocitov chronickej únavy a fyzickej nevýkonnosti.  2. mesiac po ukončenej liečbe je stále bez vyššie uvedených ťažkostí. Vyšetrené základné parametre imunity pred a po 3-mesačnej aplikácii OraMAF-u: Leukocyty: 6,57 – 7,39, diferenc. KO: v norme, IgA: 1,0 – 1,12 g/l, IgM: 3,05 – 3,39 g/l, IgG: 8,0 – 8,9 g/l, IgE: 28,23 – 30,01 IU/l.  NK-bunky/absolútny počet: (75,60 – 89,57) /ul, B-CD3+CD4+T-Ly: 1436,40 -1794,41 /ul. Neudávala žiadne negatívne vedľajšie účinky, liečbu tolerovala výborne. 

Pacient č.2

66-ročná pacientka s mnohopočetným myelómom IgG kappa, po závažnej intolerancii prvolíniovej chemoterapie s opakovaným septickým šokom (3-krát!!!), s výraznou leukopéniouvýrazne zníženou imunitou. Početné klinické ťažkosti vyplývajúce zo základného ochorenia. Po 3-mesačnej liečbe s OraMAF-om bolo možné súčasne nasadiť aj druholíniovú liečbu Revlimidom a dexametazónom, zaznamenaný bol vzostup Leukocytov z 2,5 na 3,72 x 10/9, normálne hodnoty Erytrocytov a Trombocytov. Postupný pokles IgG pri liečbe z viac ako 7O g/l na konečných 25,23 g/l. Vzostup IgA: 0,40 – 0,71 g/l, podobne aj IgM: 0,49 – 0,78 g/l. Zaznamenané výrazné zlepšenie niektorých parametrov  bunkovej imunity: CD3: 77% na 86,7%,  Lymfocyty  CD3+CD4: z 34% na 40%,  Lymfocyty CD3 + CD8: zo 40 na 53,5%. Klinicky sa pacientka výrazne zlepšila, stúpla fyzická aktivita, ustúpili kostné i kĺbové bolesti, nevyskytli sa žiadne infekcie počas celej doby užívania OraMAF-u, taktiež pri kontrole 2 týždne po liečbe. Tolerancia liečby bola výborná, bez vedľajších účinkov.

Pacient č.3

34-ročná pacientka s opakovanými zápalmi močových ciest a gynekologickými ťažkosťami v zmysle opakovaných kolpitíd a zápalov cervixu. Kultivačne opakovane zistené rôzne baktérie (ako pôvodcovia infektov) a to ako Gram-pozit. tak aj Gram-negat. Takisto prítomná aj infekcia ureaplazmou, pričom uvedené infekcie sa nepodarilo eliminovať ani cielenou opakovanou antimikrobiálnou liečbou.  U tejto pacientky boli hodnoty imunoglobulínov ako aj parametre bunkovej imunity v podstate normálne. Stav indikoval na poruchu slizničnej imunity, prípadne poruchu tzv. vrodenej imunity. Počas 3-mesačnej liečby OraMAF-om je pacientka bez ťažkostí, 2.mesiac po ukončení tejto liečby bol stav stále bez vyššie uvedených, predtým v podstate chronických ťažkostí. Liečbu opäť tolerovala výborne, žiadne vedľajšie účinkov.

Pacient č.4

46-ročná pacientka s viacročnými výraznými alergickými ťažkosťami a opakovanými infekciami najmä horných dýchacích ciest /4-5x ročne/, tento rok od februára prakticky kontinuálne /napriek potentnej antialergickej liečbe viacerými preparátmi/ výrazná sekrécia z nosa, zápaly spojoviek, zahlienenie. Taktiež zistená závažná histamínová rezistencia /DAO menej ako 3,9 kIU/l/, hraničná leukopénia. Paradoxne normálne hodnoty imunoglobulínov /vrátane IgE/ ako aj základných parametrov bunkovej imunity. Nasadený OraMAF s cieľom  imuno-regulačného a imuno-normalizačného efektu, podávanie počas 3 mesiacov. Už po 2 mesiacoch liečby vymizli všetky uvedené ťažkosti /iné lieky neužívala/, normalizoval sa  nález na horných dýchacích cestách, kompletne vymizli exudácie z nosa a prekrvených spojoviek. Stav je klinicky /objektívne/, ako aj subjektívne, výrazne zlepšený, tolerancia liečby bola  výborná.

Pacient č.5

35-ročný pacient s anamnézou prekonaného (operovaného) nádoru slinnej žľazy pred 9 rokmi, infekčnej mononukleózy, s recidivujúcimi infekciami najmä dýchacích ciest a v posledných mesiacoch aj s príznakmi v zmysle chronického únavového syndrómu. Pri vyšetrení v apríli 2019 boli zistené normálne hodnoty leukocytov, imunoglobulínov, len ľahko zvýšená hodnota IgE – 121,22 IU/l. Taktiež bolo zistené mierne zníženie celkových T-Lymfocytov /52%/, zníženie pomocných /helperických/ T-Lymfocytov /22%/, ľahké zvýšenie NK-buniek /20%/, pričom imunoregulačný index (IRI) bol tiež mierne znížený na 0,85. Prítomné boli vysokopozitívne hodnoty protilátok proti infekčnej mononukleóze, autoprotilátky boli v podstate negatívne. Po 3-mesačnej liečbe OraMAF-om boli celkové T-Lymfocyty 54,5%, helperické T-Lymfocyty 24%, taktiež sa mierne zvýšila populácia B-Lymfocytov /z 20 na 22%/ a IRI stúpol na 0,92. Na konci liečby pretrvávala ľahko zvýšená hodnota IgE s hodnotou 140,48 IU/l. Klinický stav bol výrazne zlepšený, pacient bol prakticky bez subjektívnych ťažkostí, zlepšila sa fyzická výkonnosť a vymizli príznaky únavového syndrómu. Tolerancia liečby bola výborná.

Pacient č.6

18-ročný pacient, polyalergik, s vysokými hodnotami IgE (cez 800 IU/l), s chronickými kožnými zmenami najmä na krku a v jugulárnej oblasti nejasnej genézy (predpoklad alergického pôvodu), s dokázanou histamínovou intoleranciou (DAO pod 4 HDU/ml), s poruchou bunkovej imunity,  s frekventnými recidivujúcimi infekciami v oblasti horných dýchacích ciest (8 a viac za rok), s výraznou nosnou sekréciou a často zapálenými spojovkami absolvoval zatiaľ 3-mesačnú liečbu s OraMAF-om. Výsledkom je výrazné zlepšenie ako subjektívneho tak aj objektívneho stavu pacienta, v priebehu týchto 3 mesiacov bol len raz chorý /viróza, horné dýchacie cesty/, ustúpili kožné zmeny, hladina IgE klesla z 800 na 456 IU/l, hladiny ostatných imunoglobulínov sa zásadne nezmenili. Hodnoty NK-buniek zostali stále nízke, len na 3 % z celkového počtu. Klinicky bol zaznamenaný imuno-normalizačný efekt,  najmä z hľadiska zníženia alergického potenciálu. Ovplyvnenie niektorých  parametrov bunkovej imunity, najmä z hľadiska zvýšenia NK-buniek nebolo v sledovanom období zaznamenané, z čoho vyplýva  potreba pokračovania užívania doporučeného imunomodulačného prípravku pre dlhodobejší proces adaptácie jednotlivých komponentov imunity.

Pacient č.7

36-ročný pacient s recidivujúcimi infekciami močových ciest (vrátane opakovanej pozitivity patogénnych baktérií v ejakuláte), s výrazne narušeným črevným mikrobiómom, dyspeptickými ťažkosťami,  s recidivujúcimi závažnými infekciami i v dýchacích cestách (tracheitídy, pneumónia a pleuropneumónia), so syndrómom chronického kašľa, pozitivitou antigénu Helicobacter pylori v stolici, klinicky s výrazným syndrómom chronickej únavy. Pacient ma alergiu na penicilín a cefalosporíny.  V laboratórnom obraze paradoxne normálne hodnoty imunoglobulínov v sére, pri vyšetrení CD-znakov znížené niektoré parametre vrátane tzv. imunoregulačného indexu (0,77) pri normálnych hodnotách NK-buniek.  Po 3-mesačnej aplikácii OraMAF-u zaznamenávame výrazné zlepšenie klinického stavu (vrátane subjektívnych ťažkostí), normalizácia nálezu v dýchacích cestách a vymiznutie dyzurických ťažkostí.  Hodnoty imunoglobulínov sa nemenia, imunoregulačný index sa znormalizoval (1,39), zvýšil sa počet celkových lymfocytov, mierne sa zvýšili tiež helperické (pomocné) T-lymfocyty a supresorovo-cytotoxické T-lymfocyty. Zásadné zmeny v počte NK-buniek sme nezistili. Tolerancia OraMAF-u bola výborná, žiadne negatívne vedľajšie účinky. S ohľadom na  zistenú alergiu na penicilíny a cefalosporíny môže zlepšená „imunoregulácia“ významne prispieť k zamedzeniu vzniku alergických reakcií následkom farmakologickej liečby.  Efekt liečby hodnotíme ako vysoko pozitívny.

Zo skúseností s aplikáciou prípravku OraMAF vyplýva vhodnosť použitia pri imunodisregulácii (pri akom koľvek narušení rovnováhy imunity), pri imunodeficite, alergických ochoreniach a opakovaných infekciách či už dýchacích ciest alebo urogenitálneho traktu.

Typickým príkladom chronických ochorení s prítomnosťou deficitu imunity sú prakticky všetky onkologické ochorenia. Úspech liečby onkologických ochorení je podmienený funkčnosťou imunity. Prípravok odporúčame ako súčasť liečby všetkých typov onkologických ochorení.