Pacient č.13  (aktualizácia 22.11.2022)

61-ročná pacientka, diabetička 1.typu, nedostatočne metabolicky kompenzovaná, po prekonanej inf. gonitíde /Staf. aureus/ v júli 2020. V decembri 2020 operovaná LSK hysterektómia adnexotomia pre histologicky invazívny endometriálny karcinóm, ktorý infiltroval viac ako ½ steny myometria, hodnotené ako pT1cNxM0 /intermediate risk/. Pacientka odmietla pooperačnú RA ako aj CHT a začala užívať“ alternatívnu“ liečbu – Oramaf, graviola,chgubona, artemisia, kys.alfa-lipoová a rybí olej HP UltraD s vitamínom D. Po 9-mesačnej kontrole bola pacientka v dobeom stave, bez známok recidívy základného ochorenia. Pac. je fajčiarka /10-15 cigariet denne/, má aj problémy charakteru univ. osteoartózy. Opakovane namerané veľmi nízke hodnoty C-peptidu /0,46-0,71 ug/l/.

Pri ultrasonografickej kontrole obraz steatózy pečene s hepatomegáliou, fibrotická prestavba pankreasu, bez ložisk. zmien a LAP. Pac. využívala 6 mesiacov OraMAF, efekt bol veľmi dobrý, tolerancia liečby výborná. V súčasnosti sa cíti dobre, bez znakov recidívy základného onkologického ochorenia, je 2 roky po operácii.

Pacient č.12  (aktualizácia 22.11.2022)

61-ročný pacient s recidívujúcimi infektami močových ciest, uretritída, prostatitídy s opakovanými nálezmi krvi v ejakuláte, s prekonanou boreliózou (preliečenou úspešne) a zrejme aj s prekonanou inf. mononukleozou. Dlhobe dyzurické ťažkosti a typický syndróm chronickej únavy. Bez výraznejších zmien v imunologickom profile. Napriek tomu začal 3-mesačnú liečbu OraMAF-om, po ktorej sa stav pacienta podstatne zlepšil, je fyzicky zdatnejší, menej unavený. Urologické problémy sa z veľkej miery upravili, pri urolog. kontrolách bez pozoruhodností.

Pacient č.11  (aktualizácia 22.11.2022)

58-ročná pacientka s anamnézou častých infektov ako respiračného tak aj uropoetického traktu, v priemere 5-6x za rok. V predchorobí je tiež prekonaná tranzitórna mozgová ischémia pred 12 rokmi a paroxyzmy SVT nejasnej genézy, koronárnu chorobu srdca nemá a je skôr hypotenzná, v laborat. obraze porucha lipid. metabolizmu a nižšie hodnoty vitamínu D. V minulosti zistené tiež nižšie hodnoty parametrov bunkovej imunity a fagocytózy, len 72% a fagocytárny index bol 2,19. Autoprotilátky sú negatívne.

Po vybratí 3 mesačnej liečby OraMAF-u sa stav pacientky výrazne upravil, vymizli infekty dýchacieho traktu a posledné 2 roky mala len 1 raz nezávažný infekt dolných močových ciest. Parametre bunkovej imunity sa upravili a pomer CD4/CD8 /IRI/ je tiež v norme.

Efekt liečby výborný, tolerancia bola taktiež veľmi dobrá. Pacientka si liečbu po roku zopakovala.

Pacient č.10

56-ročná pacientka s recidivujúcimi zápalmi močových a dýchacích ciest (viac ako 5x ročne) a s recidivujúcimi herpetickými infekciami (ústa, nos) – 4x za posledné 4 mesiace. Užívala OraMAF 3 mesiace a klinicky od 2. mesiaca užívania je bez ťažkostí, nemala žiadne infekcie, žiaden herpes a registrovala výrazný ústup pocitov chronickej únavy a fyzickej nevýkonnosti.  2. mesiac po ukončenej suplementácii je stále bez vyššie uvedených ťažkostí. Vyšetrené základné parametre imunity pred a po 3-mesačnej aplikácii OraMAF-u: Leukocyty: 6,57 – 7,39, diferenc. KO: v norme, IgA: 1,0 – 1,12 g/l, IgM: 3,05 – 3,39 g/l, IgG: 8,0 – 8,9 g/l, IgE: 28,23 – 30,01 IU/l.  NK-bunky/absolútny počet: (75,60 – 89,57) /ul, B-CD3+CD4+T-Ly: 1436,40 -1794,41 /ul. Neudávala žiadne negatívne vedľajšie účinky, liečbu tolerovala výborne. 

Za posledných 6 mesiacov od ukončenia liečby nemala herpes ani jeden raz, v podstate nebola chorá, nemala žiadne infekty. Takže efekt liečby bol veľmi dobrý a stále pretrváva.

Pacient č.9

66-ročná pacientka s mnohopočetným myelómom IgG kappa, po závažnej intolerancii prvolíniovej chemoterapie s opakovaným septickým šokom (3-krát!!!), s výraznou leukopéniouvýrazne zníženou imunitou. Početné klinické ťažkosti vyplývajúce zo základného ochorenia. Po 3-mesačnej suplementácii OraMAF suspenzie bolo možné súčasne nasadiť aj druholíniovú liečbu Revlimidom a dexametazónom, zaznamenaný bol vzostup Leukocytov z 2,5 na 3,72 x 10/9, normálne hodnoty Erytrocytov a Trombocytov. Postupný pokles IgG pri liečbe z viac ako 7O g/l na konečných 25,23 g/l. Vzostup IgA: 0,40 – 0,71 g/l, podobne aj IgM: 0,49 – 0,78 g/l. Zaznamenané výrazné zlepšenie niektorých parametrov  bunkovej imunity: CD3: 77% na 86,7%, Lymfocyty  CD3+CD4: z 34% na 40%,  Lymfocyty CD3 + CD8: zo 40 na 53,5%. Klinicky sa pacientka výrazne zlepšila, stúpla fyzická aktivita, ustúpili kostné i kĺbové bolesti, nevyskytli sa žiadne infekcie počas celej doby užívania OraMAF-u, taktiež pri kontrole 2 týždne po liečbe. Tolerancia liečby bola výborná, bez vedľajších účinkov.

Pacientka po ukončení liečby sledovaná v mesačných intervaloch, stav je po 6 mesiacoch stále stabilizovaný, je plne mobilná a funkčná, za celé obdobie prekonala len 1x virózu. Je na druholíniovej liečbe myelómu (revlimid a dexametazón), výrazná úprava laboratórnych parametrov, klinicky je stále stav veľmi uspokojivý a zlepšený. Efekt liečby pretrváva.

Pacient č.8

34-ročná pacientka s opakovanými zápalmi močových ciest a gynekologickými ťažkosťami v zmysle opakovaných kolpitíd a zápalov cervixu. Kultivačne opakovane zistené rôzne baktérie (ako pôvodcovia infektov) a to ako Gram-pozit. tak aj Gram-negat. Takisto prítomná aj infekcia ureaplazmou, pričom uvedené infekcie sa nepodarilo eliminovať ani cielenou opakovanou antimikrobiálnou liečbou.  U tejto pacientky boli hodnoty imunoglobulínov ako aj parametre bunkovej imunity v podstate normálne. Stav indikoval na poruchu slizničnej imunity, prípadne poruchu tzv. vrodenej imunity. Počas 3-mesačnej liečby OraMAF-om je pacientka bez ťažkostí, 2.mesiac po ukončení tejto liečby bol stav stále bez vyššie uvedených, predtým v podstate chronických ťažkostí. Liečbu opäť tolerovala výborne, žiadne vedľajšie účinkov.

Pacientka je 6. mesiac bez týchto problémov a ťažkostí, opakovane bola na lyžovačke, fyzicky i psychicky je v poriadku, žiadne recidívy infektov zatiaľ nemala. Efekt liečby je výborný a pretrváva.

Pacient č.7

46-ročná pacientka s viacročnými výraznými alergickými ťažkosťami a opakovanými infekciami najmä horných dýchacích ciest /4-5x ročne/, tento rok od februára prakticky kontinuálne /napriek potentnej antialergickej liečbe viacerými preparátmi/ výrazná sekrécia z nosa, zápaly spojoviek, zahlienenie. Taktiež zistená závažná histamínová rezistencia /DAO menej ako 3,9 kIU/l/, hraničná leukopénia. Paradoxne normálne hodnoty imunoglobulínov /vrátane IgE/ ako aj základných parametrov bunkovej imunity. Nasadený OraMAF s cieľom  imuno-regulačného a imuno-normalizačného efektu, podávanie počas 3 mesiacov. Už po 2 mesiacoch liečby vymizli všetky uvedené ťažkosti /iné lieky neužívala/, normalizoval sa  nález na horných dýchacích cestách, kompletne vymizli exudácie z nosa a prekrvených spojoviek. Stav je klinicky /objektívne/, ako aj subjektívne, výrazne zlepšený, tolerancia liečby bola výborná.

Pacientka je po 6 mesiacoch výrazne upravená, len minimálne ťažkosti (už na začiatku novej „alergickej“ periódy), infekty horných dýchacích ciest t. č. neudávala. Opäť efekt liečby stále pretrváva a hodnotíme ho ako veľmi dobrý.

Pacient č.6

35-ročný pacient s anamnézou prekonaného (operovaného) nádoru slinnej žľazy pred 9 rokmi, infekčnej mononukleózy, s recidivujúcimi infekciami najmä dýchacích ciest a v posledných mesiacoch aj s príznakmi v zmysle chronického únavového syndrómu. Pri vyšetrení v apríli 2019 boli zistené normálne hodnoty leukocytov, imunoglobulínov, len ľahko zvýšená hodnota IgE – 121,22 IU/l. Taktiež bolo zistené mierne zníženie celkových T-Lymfocytov /52%/, zníženie pomocných /helperických/ T-Lymfocytov /22%/, ľahké zvýšenie NK-buniek /20%/, pričom imunoregulačný index (IRI) bol tiež mierne znížený na 0,85. Prítomné boli vysokopozitívne hodnoty protilátok proti infekčnej mononukleóze, autoprotilátky boli v podstate negatívne. Po 3-mesačnej liečbe OraMAF-om boli celkové T-Lymfocyty 54,5%, helperické T-Lymfocyty 24%, taktiež sa mierne zvýšila populácia B-Lymfocytov /z 20 na 22%/ a IRI stúpol na 0,92. Na konci liečby pretrvávala ľahko zvýšená hodnota IgE s hodnotou 140,48 IU/l. Klinický stav bol výrazne zlepšený, pacient bol prakticky bez subjektívnych ťažkostí, zlepšila sa fyzická výkonnosť a vymizli príznaky únavového syndrómu. Tolerancia liečby bola výborná.

Pacient č.5

18-ročný pacient, polyalergik, s vysokými hodnotami IgE (cez 800 IU/l), s chronickými kožnými zmenami najmä na krku a v jugulárnej oblasti nejasnej genézy (predpoklad alergického pôvodu), s dokázanou histamínovou intoleranciou (DAO pod 4 HDU/ml), s poruchou bunkovej imunity,  s frekventnými recidivujúcimi infekciami v oblasti horných dýchacích ciest (8 a viac za rok), s výraznou nosnou sekréciou a často zapálenými spojovkami absolvoval zatiaľ 3-mesačnú suplementáciuu s OraMAF-om. Výsledkom je výrazné zlepšenie ako subjektívneho tak aj objektívneho stavu pacienta, v priebehu týchto 3 mesiacov bol len raz chorý (viróza, horné dýchacie cesty), ustúpili kožné zmeny, hladina IgE klesla z 800 na 456 IU/l, hladiny ostatných imunoglobulínov sa zásadne nezmenili. Hodnoty NK-buniek zostali stále nízke, len na 3 % z celkového počtu. Klinicky bol zaznamenaný imuno-normalizačný efekt,  najmä z hľadiska zníženia alergického potenciálu. Ovplyvnenie niektorých  parametrov bunkovej imunity, najmä z hľadiska zvýšenia NK-buniek nebolo v sledovanom období zaznamenané, z čoho vyplýva  potreba pokračovania užívania doporučeného imunomodulačného prípravku pre dlhodobejší proces adaptácie jednotlivých komponentov imunity.

Pacient je 6 mesiacov po liečbe výrazne zlepšený, ústup infektov a len minimálne kožné zmeny, ktoré z niektorých partií tela (kože, hrude, chrbta a stehien) prakticky ustúpili, opäť hodnotenie ako výrazne zlepšený stav.

Pacient č.4

36-ročný pacient s recidivujúcimi infekciami močových ciest (vrátane opakovanej pozitivity patogénnych baktérií v ejakuláte), s výrazne narušeným črevným mikrobiómom, dyspeptickými ťažkosťami,  s recidivujúcimi závažnými infekciami i v dýchacích cestách (tracheitídy, pneumónia a pleuropneumónia), so syndrómom chronického kašľa, pozitivitou antigénu Helicobacter pylori v stolici, klinicky s výrazným syndrómom chronickej únavy. Pacient ma alergiu na penicilín a cefalosporíny.  V laboratórnom obraze paradoxne normálne hodnoty imunoglobulínov v sére, pri vyšetrení CD-znakov znížené niektoré parametre vrátane tzv. imunoregulačného indexu (0,77) pri normálnych hodnotách NK-buniek.  Po 3-mesačnej aplikácii OraMAF-u zaznamenávame výrazné zlepšenie klinického stavu (vrátane subjektívnych ťažkostí), normalizácia nálezu v dýchacích cestách a vymiznutie dyzurických ťažkostí.  Hodnoty imunoglobulínov sa nemenia, imunoregulačný index sa znormalizoval (1,39), zvýšil sa počet celkových lymfocytov, mierne sa zvýšili tiež pomocné T-lymfocyty a supresorovo-cytotoxické T-lymfocyty. Zásadné zmeny v počte NK-buniek sme nezistili.

Tolerancia OraMAF-u bola výborná, žiadne negatívne vedľajšie účinky. S ohľadom na  zistenú alergiu na penicilíny a cefalosporíny môže zlepšená „imunoregulácia“ významne prispieť k zamedzeniu vzniku alergických reakcií následkom farmakologickej liečby.  Efekt suplementácie je hodnotený ako vysoko pozitívny.

Pacient č.3

62-ročná pacientka s bohatou anamnézou rôznych ochorení, endometrióza, operácia malígneho melanómu 2004, perforačná príhoda hrubého čreva s kolostómiou, o 4 mesiace zrušenie stómie – 2004, nodózna struma. V marci 2019 zistili tumor v ľavom prsníku, ložiskový infiltrát v hornom pľúcnom laloku vpravo + akcentovaná lymfatická uzlina preaxilárne vľavo, histologicky invanzívny duktálny karcinóm. Ložisko v prsníku malo veĺkosť 27x28x21 mm. Pacientka odmietla radikálnu liečbu i chemoterapiu, bola nasadená „hormonálna“ liečba letrozolom. Užívala viaceré výživové doplnky a od novembra 2019 brala  OraMAF suspenziu. Postupne, po približne 3 mesiacoch pozorovaný ústup veľkosti tumoru na cca 15×14 mm, konzultovaný pneumológ hodnotil nález na pravých pľúcach „len ako fibrotické rezíduum„ veľkosti 10 mm, doporučené ďalšie pozorovanie pacienta.

Kontrolné nádorové markery boli negatívne, komplexné laboratórne výsledky v podstate negatívne, s výnimkou glykémie 7,4 mmol/l, pacientka je však diabetička II. typu na liečbe diétou. Stav je stabilizovaný, pacientka sa cíti subjektívne i objektívne dobre, efekt liečby je hodnotený vysoko pozitívne.

Pacient č.2

53-ročná pacientka, ktorej už v septembri 2018 diagnostikovali tumor cervixu s infiltráciou prednej steny vagíny a prametrií, neskôr s progresiou nálezu a prerastaním do steny rekta, ureterohydronefróza vľavo.

Tumor veľkosti 82×80 mm, histologicky dlaždicovo invazívny karcinóm, inoperabilný. Pacienka odmietala navrhované liečebné postupy, v októbri po opakovanom masívnom gynekologickom krvácaní hospitalizácia na onkologickom pracovisku, kde jej vykonali paliatívnu rádioterapiu. Po tomto postupe výrazne algická a znovu masívne gynekologické krvácanie. Postupne zastabilizovaná a začatá paliatívna chemoterapia, doteraz 3 cykly a  liečba  Avastinom. Súčasne aplikované viaceré výživové doplnky a začaté poodávanie OraMAF suspenzie. Pri tomto postupe sa v priebehu 2 mesiacov stav pacientky výrazne zlepšil, pribrala na hmotnosti 11 kg, upravili sa jej laboratórne výsledky, t. č. bez anémie, normálne hodnoty obličkových i hepatálnych parametrov, normálne hodnoty nádorových markerov.

Výrazná regresia tumoróznej expanzie v malej pánve, t. č. bez jednoznačnýchn znakov prerastania do okolitých štruktúr. Prakticky vymiznutie ureterohydronefrózy vľavo  a vymiznutie gynekologických krvácaní. Pacientka sa cíti subjektívne veľmi dobre, nemá bolesti v podbrušku a v podstate sa vrátila do normálneho života. Pokračuje v suplementácii OraMAF suspenzie.

Pacient č.1

Vo februári 2016 som bol hospitalizovaný v BA s diagnózou ulcerózna pankolitída a závažnou anémiou (50 HGB). Ochorenie sa mi prejavovalo krvavými hnačkami v počte až 10x denne. V nemocnici som dostal antibiotiká, dve krvné transfúzie a bol mi nasadený Prednison 60mg, ktorý môj stav uviedol do remisie. Po postupnom vysádzaní Prednisonu som však zažil relaps ochorenia a takýmto spôsobom bol hospitalizovaný v tomto roku ešte 2x. Medzitým mi bol nasadený Imuran (azatioprín).

V roku 2017 som musel postupne dávku Imuranu znižovať kvôli začínajúcej leukopénii. Počas užívania Imuranu však môj stav nebol dobrý. Kvôli chronickému zápalu a krvácaniu mi bolo podané  parenterálne železo. Keď sa hodnota mojich bielych krviniek dostala pod kritickú (2,7 WBC), musel som Imuran vysadiť úplne, kvôli čomu som bol opäť hospitalizovaný. Následovala biologická liečba Remicade (infliximab) v intervale každé 2 mesiace. Môj stav sa počas tejto liečby upravil, no dlho som sa netešil.

V roku 2018 mi Remicade prestal dostatočne účinkovať, kvôli čomu som bol opäť anemický. Dostal som teda ďalšiu dávku parenterálneho železa. Počas užívania Remicade som si všimol, že prvý mesiac po infúzii sa môj stav výrazne zhoršil a druhý mesiac sa zlepšoval. Počas tohto obdobia som už bral bylinné zmesi a mal upravenú stravu. Takéto zhoršenia a zlepšenia boli asi 3x za sebou a vtedy som si povedal dosť. Odmietol som ďalšie podanie biologickej liečby a vysadil všetky lieky. Výrazne som zlepšil svoje stravovacie návyky (žiadne É-čka, rafinovaný cukor, polotovary,…). Počas tohto času som sa dozvedel o OraMAF-e, ktorý som užíval spolu s bylinnými zmesami a ďalšími nutraceutikami. Dôsledkom bol nárast hmotnosti a aj uspokojivá hladina C-reaktívneho proteínu (CRP). Jediné, čo bolo trvale zvýšené, bola sedimentácia. Počas tohto roku som nemusel byť ani raz hospitalizovaný. Relaps ochorenia som zažíval približne každé 3 mesiace, no vždy sa mi ho podarilo usmerniť počas 1-2 týždňov. Popri bylinných zmesiach (najmä slez a nechtík), na ktorých som pozoroval účinok, mi zrejme najviac pomohol OraMAF.

V roku 2019 som bol vzhľadom na tieto pravidelné relapsy opäť anemický, takže mi bolo podané parenterálne železo. Laboratórne parametre sa mi zhoršili, no zatiaľ bez subjektívnych prejavov (Lymfocyty 50%, Neutrofily 30%, Monocyty 14%, Eozinofily 4%) – predpokladám, že to má čo dočinenia s akupunktúrou, ktorú som v tom čase absolvoval. Kvôli respiračnej infekcii som opäť zažil silný relaps ochorenia, ktorý som opäť dostal pod kontrolu OraMAF-om. Na poslednej lekárskej kontrole som mal extrémne zvýšenú hodnotu kalprotektínu (1360 ug/g), čo skôr či neskôr signalizovalo príchod silného relapsu. Začal som si všímať, že každým relapsom trvá stále dlhšie a dlhšie dostať môj zdravotný stav do normy.

V roku 2020 som bol hospitalizovaný pre nezvládnuteľný relaps pri ktorom mi nepomohol ani  OraMAF. Boli mi nasadené antibiotiká, parenterálne železo a Medrol (metylprednizolón) 40mg. Po dvoch rokoch bez užívania liekov som mal mierne zhrubnutú stenu hrubého čreva pre opakované krvácanie. K Medrolu mi bola pridaná iná biologická liečba Entyvio (vedolizumab), ktorú užívam doteraz. Postupným vysádzaním Medrolu citeľne pozorujem zhoršovanie stavu aj popri liečbe Entyviom. Momentálne sa snažím o zlepšenie zdravotného stavu popri medikamentóznej liečbe aj pomocou OraMAF-u.

MOJA RADA PRE KAŽDÉHO: Lieky určite nevysádzajte, pokúste sa len o doplnkovú liečbu nutraceutikami. Nevylučuje sa to navzájom. Keďže z mojich vlastných skúseností ani jedno, ani druhé nedokáže človeku dať 100%-ný stav, verím, že obe naraz dokážu výrazne zlepšiť kvalitu života.

Martin H., jún 2020

 

 

 

 

Zo skúseností s aplikáciou prípravku OraMAF vyplýva vhodnosť použitia pri imunodisregulácii (pri akom koľvek narušení rovnováhy imunity), pri imunodeficite, alergických ochoreniach, ulceróznej kolitíde a opakovaných infekciách či už dýchacích ciest alebo urogenitálneho traktu.

Typickým príkladom chronických ochorení s prítomnosťou deficitu imunity sú prakticky všetky onkologické ochorenia. Úspech liečby onkologických ochorení je podmienený funkčnosťou imunity. Prípravok odporúčame ako súčasť liečby všetkých typov onkologických ochorení.