Čo je ketogénna diéta?
Ketogéna diéta je vysoko tuková diéta s primeraným príjmom bielkovín a veľmi nízkym príjmom cukrov v akejkoľvek forme.
 

Ketogénna diéta – škodí alebo lieči?
Informácie o ketogénnej diéte často poukazujú na možné riziká spojené so zvýšenou tvorbou ketónov následkom odklonenia metabolizmu na prednostné využitie tukov a bielkovín ako zdrojov energie. Pri diéte chudobnej na sacharidy dochádza k štiepeniu tukov na energetické medziprodukty – ketóny, súčasne vznikajú aj aldehydy, najmä metylglyoxál. Pre posúdenie zdravotných rizík je potrebné rozlišovať aké koncentrácie ketónov sú v sére dosahované a či je súčasne prítomná aj zvýšená glukóza.
 
Metabolické podmienky
Koncentrácia ketónov v sére (mmol/l)
Po jedle:
0,1
Ráno pred jedlom:
0,3
Ketogénna diéta:
1-5
Hladovka viac ako 20 dní:
10
Nekontrolovaný diabetes (ketoacidóza)  + zvýšená glukóza
25-80
 
Benígna dietetická ketóza
 
Slovo benígna znamená že zvýšená hladina ketónov je fyziologická, metabolicky kompenzovaná. K zvýšeniu dochádza napríklad automaticky po vynechaní jedla viac ako 6-8 hodín. Štiepenie tukov a tvorba ketónov prevezme funkciu záložného zdroja energie. Hladiny ketónov sa pohybujú do hodnôt 5 mmol/l. Nepredstavuje žiadne zdravotné riziko.
 
Ketoacidóza
 
Je chorobný stav, zdravotným rizikom sú enormne vysoké hladiny ketónov, známe napríklad pri cukrovke, najmä pri neliečenej alebo klinicky nerozpoznanej forme, kedy sa zdrojom energie stávajú tuky aj napriek vysokej hladine glukózy v krvi z dôvodu zlyhania tvorby inzulínu. Ketoacidóza predstavuje vážne zdravotné riziko s možným poškodením až zlyhaním orgánov.
 
Ketóny a aldehydy môžu vo vysokých koncentráciách poškodzovať cievne steny, k čomu dochádza typicky pri diabetes, vytvárať toxické glykačné produkty a všeobecne urýchľovať patogenézu mnohých degeneratívnych ochorení. Platí to aj pre keto-diétu?

Je ketogénna, nízko sacharidová diéta skutočne riziková?
 
Nie,  nepredstavuje žiadne zdravotné riziko, u zdravého človeka na diéte s reštrikciou cukrov dochádza k fyziologickému zvýšeniu ketózy ktoré je zároveň kompenzované zníženou hladinou cukru v krvi.
 
Zdravotné riziko predstavuje ketoacidóza, kedy pri cukrovke dochádza k extrémnemu nárastu ketolátok v krvi a moči za prítomnosti vysokej hladiny glukózy. Extrémne vysoká hladina ketónov spôsobuje acidózu, zníženie pH krvi.
 
V klinickej štúdii boli hladiny metylglyoxálu u dobrovoľníkov s nízko sacharidovou diétou po 14-28 dňoch diéty zvýšené v priemere 1,6 násobne, hladiny ketónov sa zvýšili 4 až 8 násobne (1).

Rozdielna situácia nastáva v prípade ochorenia na cukrovku. Následkom chýbajúceho inzulínu a poruche metabolizmu cukrov dochádza k diabetickej ketoacidóze a 40-80 násobnému zvýšeniu hladín ketónov.
 
Reštrikčnou diétou nie je možné dosiahnuť kritické hodnoty ketónov spôsobujúce metabolickú acidózu. Zaujímavým faktom je že ku kritickému stavu – ketoacidóze dochádza vždy v spojení s hyperglykémiou, z čoho vyplýva že k zvýšenej tvorbe škodlivých glykačných produktov dochádza za spoluúčasti vysokej hladiny cukru.
 
Menej voľných radikálov
 
V protiklade s prozápalovým a prooxidačným pôsobením metabolických procesov glukózy a glykačných produktov, ketóny pochádzajúce z metabolizmu tukov poskytujú dokonca istý spôsob ochrany mitochondrií, inhibujú tvorbu voľných radikálov a tým chránia bunkové dýchanie (2).
 
Pri benígnej ketóze – zvýšenej hladine ketónov navodenej nízko sacharidovou diétou nie je prítomná hyperglykémia a teda nedochádza k tvorbe škodlivých glykačných produktov (3).
 
Obavy zo zvýšenej hladiny metylglyoxálu a ketolátok vytváraných vlastným telom pri reštrikčnej ketodiéte diéte sa zdajú z pohľadu faktov viac fikciou ako realitou, sú neopodstatnené.
 
Pozrime sa na úlohu metylglyoxálu ako na telu vlastnú látku. Je to len škodlivý vedľajší produkt metabolizmu tukov alebo má aj nejaké iné biologické funkcie, účinky?
 

Prečo reštrikcia – vylúčenie cukrov lieči?
 
Áno, nízko sacharidová, sacharidovo-reštrikčná, ketodiéta alebo aj Atkinsova diéta (podľa priekopníka, lekára Dr. R.C. Atkinsa) nie je len spôsob akým sa dá presmerovať metabolizmus na prednostné spaľovanie tukov a chudnutie.
 
Je to liečivá diéta. Táto diéta môže pomôcť liečiť najvážnejšie ochorenia, akými sú infekcie a rakovina, obezita a cukrovka.
Metylglyoxál vznikajúci pri metabolizme tukov je v skutočnosti telu vlastná látka ktorá môže posilniť schopnosť zabíjať baktérie a vírusy, ničiť rakovinové bunky!
 
Metylglyoxál navodzuje apoptózu rakovinových buniek. Je známe že rakovinové bunky majú porušené mechanizmy samo zániku – apoptózy a nekontrolovane sa delia.
 
Viaceré experimentálne štúdie potvrdili baktericídne a virocídné účinky zvýšenej hladiny metylglyoxálu (4).
Presmerovanie metabolizmu na ketóny chráni mitochondrie pred nadmerným oxidatívnym stresom spôsobeným spaľovaním cukrov. Poškodené, nefunkčné mitochondrie spôsobujú zánik buniek. Ketogénna diéta zvyšuje koncentráciu glutatiónu v mitochondriách (8).

Dietetická liečba epilepsie
 
Klinické štúdie ukazujú, že ketogénna diéta je vhodná na liečbu farmakorezistentnej epilepsie (ak lieky nezaberajú). Približne 50 % detí zostane na ketogénnej diéte bez prerušenia aspoň rok. Z nich 40–50 % má viac ako 50 % redukciu počtu epileptických záchvatov, 20–30 % detí je celkom bez záchvatov.

Predpokladá sa že diéta navodzuje zmenu metabolizmu, zníženie excitability neurónov (dráždivosti nervových buniek) a podľa iných experimentálnych štúdií dochádza k zníženéj tvorbe voľných radikálov a zápalových cytokínov provokujúcich vznik záchvatov (9).
 
 
Schizofrénia
 
Vysoké hladiny cukrov v diéte zosilňujú chronický zápalový proces, čo negatívne vplýva na metabolizmus a dráždivosť mozgových neurónov. Pacienti so schizofréniou a depresiami zaznamenali zlepšenie celkovej energie, nálady, rozjasnenosti mysle v súvislosti s obmedzením príjmu cukrov v diéte. Pacienti so schizofréniou ktorí úspešne dodržiavali režim nízkosacharidovej – ketogénnej diéty zaznamenali veľmi významné zlepšenie príznakov ochorenia. Eliminácia cukrov v diéte zahrňovala aj obmedzenie akých koľvek obilnín, pečiva, cereálií. Prínos obmedzenia konzumácie obilnín sa ukázal ako multifaktoriálny, nakoľko obilniny obsahujú nielen množstvo cukrov ale aj glutén. Glutén ako alergén spúšťa zápalové a alergické reakcie a prispieva k zhoršeniu priebehu zápalových a degeneratívnych ochorení mozgu.
 
 
Rakovina
 
Prečo je pri rakovine nesmierne dôležité vyhýbať sa cukrom?
 
Vyhýbanie sa cukrom má antiangiogénne a proapoptogénne účinky – laicky povedané bráni nádorom vytvárať cievy, vyhladuje rakovinové bunky a urýchľuje apoptózu – zánik buniek.

Podľa súhrnnej práce indických vedcov viacero in vitro a in vivo štúdií potvrdilo že metylglyoxál sa podieľa na eliminácii širokého spektra rakovinových buniek mechanizmom posilnenej apoptózy. Rovnako metylglyoxál má schopnosť zvyšovať eradikáciu (ničenie) baktérií a vírusov (4).

Methylglyoxál bol v experimentálnom pokuse toxický pre bunky humánneho neuroblastómu už od koncentrácie 0,15mM s LD50 pri koncentrácii 1,25 mM. Koncentrácia 0,24mM in vitro inhibovala 50% ľudských buniek kmeňov leukémie (5).
 
Účinky metylglyoxálu boli úspešne testované na ľudských kultúrach buniek rakoviny prostaty, metylglyoxál navodzoval apoptózu rakovinových buniek u dvoch testovaných kmeňov buniek (6). Ketogénna diéta môže zlepšiť výsledky terapie karcinómu prostaty.
 
Obrovskou výhodou liečebného protokolu využívajúceho obmedzenie cukrov je skutočnosť, že nie je toxický k zvyšku tela. Ak hladina glukózy poklesne pod kritické hodnoty, zdravé bunky sa dokážu prepnúť na spaľovanie ketolátok ako zdrojov energie (ketolátky sú vytvorené v procese zvanom ketóza) a prežiť bez ujmy, zatiaľ čo rakovinové bunky nedokážu využívať ketóny ako zdroj energie, bez prísunu glukózy sa vyhladujú, prestávajú sa deliť a nedokážu vaskularizovať – vytvárať cievne spojenia potrebné pre zásobenia krvou (7).
 
Nízko sacharidová diéta sa odporúča ako nevyhnutná súčasť liečby onkologických ochorení, infekčných ochorení, pozitívne vplyvy boli zaznamenané pri neurodegeneratívnych ochoreniach- epilepsii, Alzheimerovej chorobe, pri zápalových ochoreniach a cukrovke.
 
Zvyšuje ketogénna diéta cholesterol?
 
Nie nezvyšuje, hladina cholesterolu je prísne geneticky regulovaná, tzv. enterohepatálnou spätnou väzbou.
 
Sliznica tenkého čreva obsahuje transportné bunky (NPC1L1) prenášajúce cholesterol do pečene. Zároveň obsahuje bunky zabezpečujúce spätný transport (ABCG4a) v prípade že nie je potrebné viac cholesterolu pre biologické procesy.

Ak začneme príjmať potravu bohatú na cholesterol, sliznica tenkého čreva detekuje zvýšenú koncentráciu a enterocyty vyšlú signály aby pečeňové bunky zablokovali syntézu de-novo (vlastnú tvorbu cholesterolu), zároveň sa zvýši spätný transport do tenkého čreva. Plati to aj opačne, pri vyhýbaní sa potrave s cholesterolom (zbytočný "boj s veternými mlynmi") si telo cholesterol vytvára samo v rovnakom množstve. Prečo? je to životne dôležitý fosfolipid, jednoducho preto aby sme zostali živí a zdraví. Cholesterol je podstatou každej jednej bunkovej steny. Boj proti cholesterolu je skôr kontraproduktívny, prirodzená cesta je vytváranie takých podmienok aby cholesterol nevytváral oxidované formy a nemusel byť použitý ako sekundárna náhrada pri reparácii "oprave" drobných poškodení výstelky cievnych stien v prípade nedostatku tvorby kolagénu a nedostatočnej kontroly zápalu (viac v ďalších článkoch).
 
Poskytne nízko sacharidová diéta dostatok energie a sily?
 
V počiatočnej fáze môžete pociťovať slabosť, únavu, z dôvodu zníženej hladiny cukru. Organizmus sa musí prispôsobiť zmene. Prestavba metabolizmu na spaľovanie tukov trvá obvykle niekoľko dní. Po tomto období príznaky únavy z pocitu hladu ustúpia a cítite sa dokonca lepšie, plní energie a hlavne vytrvalejší, s jasnejšou a rýchlejšou mysľou. Tuky poskytujú stabilný zdroj energie. Neznamená to že odteraz už cukry potrebovať nebudete. Po splnení terapeutického alebo dietetického cieľa, vyliečení z ochorenia, vyriešení obezity postupne zvyšujte príjem cukrov ale len do tej miery aby ste prestali ďalej strácať telesnú hmotnosť. Neodsuňte však tuky na druhú koľaj v zmysle mylnej doktríny "z tukov sa priberá".
Tuky majú svoje nezastupiteľné miesto vo výžive a predstavujú najbezpečnejší zdroj energie.
 
 
Je možné urýchliť počiatočnú indukčnú fázu diéty?
 
V prípade potreby rýchlej dietetickej intervencie na podporu liečby vážnych, život ohrozujúcich ochorení je možné zrýchliť úvodnú indukciu a presmerovanie na metabolizmus tukov pomocou 2 -3 dni trvajúceho úplného vynechania príjmu potravy. Uvedená možnosť závisí od zdravotného stavu a je podmienená neprítomnosťou metabolického ochorenia.

Ktoré tuky sú najúčinnejšie pre dosiahnutie fyziologickej ketózy?
 
Keto diéta je účinná ak sa metabolizmus tukov vyznačuje udržiavaním hladiny ketónov v rozmedzí 2-5 mmol/l. Príjem cukrov narušuje tvorbu ketónov, preto musí byť kontrolovaný, optimálne do 20g/deň, v prípade horšej tolerancie diéty do 50g/deň.

Najúčinnejšie tuky z hľadiska dosahovania a udržania účinnej hladiny ketózy sú MCT-tuky, tuky so strednou dĺžkou reťazca. Sú najľahšie stráviteľné a majú priamy metabolizmus.

Kokosový olej
Najdostupnejším a najbohatším prírodným zdrojom MCT-tukov je kokosový olej. Obsahuje 81% MCT-tukov. Prečo sú MCT tuky najúčinnejšie? Ich metabolizmus je priamy, štiepia sa priamo na ketóny pri prvom prechode pečeňou a nepotrebujú na rozdiel od bežných tukov prenos cez lymfatický systém. Navodzujú rýchlejší ústup pocitu hladu v porovnaní s bežnými tukmi, rýchlejšie poskytujú zdroj energie pre mozog.
Pri ketogénnej diéte sa odporúča aby MCT tuky tvorili 30 – 60% celkového množsta tukov diéty.

 
Použité zdroje:
 
1. Beisswenger BG et.al.: Ketosis leads to increased methylglyoxal production on the Atkins diet; Ann N Y Acad Sci., Jun 2005
2. Maalouf M et al.: Ketones inhibit mitochondrial production of reactive oxygen species production following glutamate excitotoxicity by increasing NADH oxidation; Neuroscience, Mar. 2007
3. De Grey, A.: Ending aging: The rejuvenation breakthroughs that could reverse human aging in our lifetime. New York: NY: St. Martin’s Press, 2007
4. Talukdar D. et al.: Critical evaluation of toxic versus beneficial effects of methylglyoxal; Biochemistry, Oct. 2009
5. Ayoub FM et.al.: Inhibition of proliferation of human leukaemia 60 cells by methylglyoxal in vitro; Leuk Res., May 1993
6. Antognelli CA et al.: Novel mechanism of methylglyoxal cytotoxicity in prostate cancer cells; Int J Biochem Cell Biol., Apr. 2013
7. Seyfried TN et al.: Metabolic management of brain cancer; Biochim Biophys Acta, Jun 2011
8. Stuart G.et al.: The ketogenic diet icreases mitochondrial glutathione levels; Journ. of Neurochemistry, May 2008

9. Kolníková M., Sýkora P.: Ketogénna diéta – alternatívna liečba farmakorezistentnej epilepsie; Neurol. pro praxi, 3, 2005
© Nutraceutica