Rastlinné látky kurkumín a resveratrol tlmia zápaly na genetickej úrovni buniek, otvárajú nové možnosti v liečbe diabetes 2.typu a srdcovocievnych ochorení.
 
Môže kurkuma pomáhať v prevencii cukrovky alebo liečbe žilovej trombózy?
 
Je známe že obezita (nadváha) zohráva príčinnú úlohu v komplexe ochorení vyúsťujúcich do metabolického syndrómu, rovnako ako je významným rizikovým faktorom pre srdcovo-cievne ochorenia a cukrovku. Hoci sa myslelo, že tukové tkanivo slúži len ako jednoduchý sklad pre nadbytočné tuky, funkcia tukového tkaniva tiež reguluje organizmus prostredníctvom rôznych signálnych mechanizmov, vrátane autonómnej nervovej stimulácie a vylučovania hormónov.
 
Za normálneho stavu regulačné mechanizmy tukového tkaniva primárne riadia ukladanie energetických zásob nasledujúce po konzumácii potravy (lipogenéza) a rovnako riadia mobilizáciu – uvoľnenie enegie počas obdobia zvýšenej spotreby (lipolýza).
 
Tukové tkanivo plní okrem regulačnej metabolickej funkcie aj funkciu tvorby proteínov (bielkovín) patriacich do skupiny sprostredkovateľov zápalovej reakcie. Začiatkom 90. rokov minulého storočia bolo objavené že adipocyty (tukové bunky) sú schopné produkcie prozápalových cytokínov – tumor nekrózneho faktora alfa (TNF-alfa). Neskôr bola objavená produkcia ďaľších zápalových cytokínov skupiny interleukínov: IL-1β, IL-6, IL-8, IL-10, IL-15, prostaglandínu E2 a aktivátora inhibície plazminogénu.
 
V tukovom tkanive jedincov s normálnou telesnou hmotnosťou sa nachádza približne 5 až 10% makrofágov, buniek produkujúcich zápalové cytokíny. U obéznych jedincov sa ich počet zvyšuje až na 60% všetkých buniek tukového tkaniva.
Veľká časť zápalových bielkovín vznikajúcich v tukovom tkanive sa uvoľňuje do krvného obehu. U obéznych ľudí boli namerané zvýšené hladiny v krvi. Množstvo štúdií zhodne potvrdilo priamu súvislosť výšky indexu telesnej hmotnosti (BMI) a výšky hladiny zápalových bielkovín v krvi. Tieto klinické pozorovania viedli k pochopeniu kľúčových súvislostí obezity a diabetes 2.typu, srdcovo-cievnych ochorení.

Výsledky mexickej štúdie autorov Gonzales, Orlando z roku 2008 poukazujú na schopnosť prírodných polyfenolických látok, kurkumínu a resveratrolu inhibovať TNF-alfa aktivovanú NF-kappaB signálnu cestu adipocytov (tukových buniek) a tým významne tlmiť prejavenie účinkov zápalových cytokínov.
 
Získané údaje naznačujú že kurkumín a resveratrol sa môžu stať novým a bezpečným liečebným postupom znižujúcim chronické zápaly vyvolávané bunkami tukového tkaniva uplatniteľné v prevencii diabetes 2.typu, liečbe cievnych komplikácií súvisiacich s diabetes a srdcovo-cievnych ochorení.
 
Zostáva doriešiť otázku slabej biologickej dostupnosti oboch látok, pretože sa po vstrebaní veľmi rýchlo menia na neúčinné metabolity a rýchlo sa vylučujú. V tejto oblasti môže byť nápomocný známy účinok ďaľšej prírodnej látky obsiahnutej v čiernom korení – piperínu, ktorý blokuje odburávanie kurkumínu a tým zvyšuje jeho biologickú účinnosť.
Zdroj: A.M.Gonzales,R.A.Orlando: Curcumin and resveratrol inhibit nuclear factor-kappaB-mediated cytokine expression in adipocytes; Nutrition & Metabolism 2008, Vol.5.
 

Pozn. Nutraceutica: Podľa vlastných skúseností kurkumín podávaný p.o. veľmi účinne tlmí zápalové mechanizmy na mnohých úrovniach, čo potvrdila úspešná liečba nehojacich sa rán pri závažnej forme žilovej trombózy dolných končatín, ktorá nereagovala na bežnú konvenčnú terapiu.