Nadbytok železa a znížená odolnosť voči plesňovým infekciám
 
Prirodzená odolnosť proti infekciám zabezpečuje schopnosť prekonať opakované bakteriálne infekcie. Z histórie poznáme viacero epidémií infekčných ochorení spôsobujúcich úmrtia veľkej časti populácie, ktoré boli vo všetkých prípadoch charakteristické existenciou jedincov ktorí dokázali odolať a prežili. Svoje jedinečné schopnosti prežitia následne odovzdali svojim potomkom vo forme vrodenej imunity.
 
Ochranný systém prirodzenej odolnosti voči infekciám je zložitý, komplexný mechanizmus ktorý je potrebné vysvetliť súčasne z viacerých pohľadov. Jedným zo základných princípov vrodenej odolnosti je schopnosť fagocytujúcich buniek brániť sa voči cudzorodým organizmom na základe extrémne nízkych koncentrácií voľného iónového železa (10−18M) v tkanivových tekutinách a v krvnej plazme.
 
Nadbytok železa oslabuje vrodenú – Th1 bunkami sprostredkovanú imunitu voči plesniam Candida albicans
 
V experimentálnej štúdii na laboratórnych myšiach bol skúmaný vplyv nadbytku železa na náchylnosť ku kvasinkovej infekcii vyvolanej kmeňom Candida albicans. Zároveň sa skúmal vplyv nadbytku železa na činnosť Th-1 pomocných lymfocytov.
Nadbytok železa významne zvýšil náchylnosť na diseminovanú (viac orgánovú) kvasinkovú exogénnu infekciu vyvolanú nízko virulentným (nízko nákazlivým) kmeňom Candida albicans.
 
Schopnosť neutrofilov eliminovať kandidy spojenú s uvoľnením oxidu dusnatého a interleukínov-12 bola významne oslabená v skupine s nadbytkom železa. CD4 T-bunky vytvárali vyššie hladiny interleukínov IL-4 a IL-10 na úkor zníženej tvorby interferónu-gama.
 
Po liečbe nadbytku železa podaním chelátora (látky viažucej železo)– deferoxamínu dochádzalo k ústupu kvasinkovej infekcie, obnoveniu aktivity CD4 buniek, posilneniu Th-1 imunitnej reakcie.
 
Podľa výsledkov experimentu sa preukázalo že nadbytok železa má negatívny vplyv, oslabuje Th-1 imunitnú reakciu voči kvasinkovej infekcii vyvolanej Candida albicans. Oslabená imunitná reakcia bola upravená odstránením nadbytku železa chelatačnou látkou, deferoxamínom.
 
Zdroj: Mencacci A et al.:Iron overload alters innate and T helper cell responses to Candida albicans in mice; J Infect Dis. 1997 Jun;175(6):1467-76.
 
 
Experimentálna kandidóza v prítomnosti nadbytku železa
 
V experimentálnej štúdii na laboratórnych myšiach bola skúmaný vplyv nadbytku železa na hĺbkové, orgánové kvasinkové infekcie vyvolané Candida albicans.
 
Jednej skupine zvierat bolo podané koloidné železo v dávke 60 mg/kg hmotnosti 1 krát denne počas 3 nasledujúcich dní. Následne bola vnútrožilovo podaná inokulácia živého kmeňa Candida albicans v dávke 1×107 spór.

Druhej skupine bola podaná rovnaká dávka plesňových spór bez predchádzajúceho podávania železa.
Obe skupiny zvierat boli pozorované 28 dní.
 
Ložiská infekcie kandidózy postihli v oboch skupinách najmä oblasť obličiek, nezávisle na podávaní železa.
Rozdiel medzi skupinami bol však pozorovaný v miere úmrtnosti zvierat. V skupine bez podania železa bola miera úmrtnosti 40%, v skupine s podávaním železa bola miera úmrtnosti 80%.

Vyššia miera úmrtnosti sa vysvetľuje ako dôsledok:

1. zvýšenej koncentrácie železa v sére a zvýšenej saturácie bielkovín železom (železo je esenciálne pre rast Candida)

2. zníženej fagocytóznej aktivity z dôvodu nasýtenia fagocytov podaním koloidného železa

3. rýchlejším šírením kandíd, ktoré prerastali najviac v obličkách, orgáne kde dochádzalo k zachytávaniu a vylučovaniu železa
 
Experiment potvrdil súvislosť zvýšenej náchylnosti na kandidovú infekciu skúmanú in vivo a podávania nadbytku voľného, iónového železa.
 
Zdroj: Fumihiko Abe et al.: Experimental candidiasis in iron overload;Mycopathologia,Vol.89, No.1, 59-63.
 
Prítomnosť akýchkoľvek foriem kvasinkových infekcií vyžaduje prehodnotenie príjmu železa zo stravy, úplne vylúčenie liekov s obsahom železa, doplnkov výživy obsahujúcich  železo, napr. multivitamíny obohatené o železo, vylúčenie konzumácie rias Chlorella, Spirulina, vylúčenie konzumácie cviklovej šťavy a špenátu.